2-சர்க்கரை அனுபவம், சப்ஜீரோ ஆசை! -ஆர்.வெங்கடேஷ்


இதன் முந்தைய பகுதி…

ஓவியங்கள்:பிள்ளை

(இந்த மாத மங்கையர் மலரில் இருந்து)

 

Advertisements

2 thoughts on “2-சர்க்கரை அனுபவம், சப்ஜீரோ ஆசை! -ஆர்.வெங்கடேஷ்

  1. G SUBRAMANIAM December 18, 2016 at 4:40 PM Reply

    sir,what is your present HbA1c? pl

  2. nparamasivam1951 December 20, 2016 at 10:43 AM Reply

    HbA1c is the average of 3 months glucose level. If it is 6 or less means our sugar is in control-My doctor told me. At that time I had 7.3 Pl check with doctors for correct answer. Of course, now I am 5.8 (sugarless coffee, walking and more vegetables & dinner with chapatti) திரு வெங்கடேஷ் இந்நேரம் diabetesFree வைங்கடேஷ் ஆகிஇருப்பார் என எண்ணுகிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s