`துக்ளக்’ தர்பாரின் மந்திரிகள்!


2 thoughts on “`துக்ளக்’ தர்பாரின் மந்திரிகள்!

  1. nparamasivam1951 December 12, 2016 at 3:04 PM Reply

    விலை தான் சிறிது அதிகம். குமுதத்தில் படித்தது தான். திரும்ப படிக்கலாம் என எண்ணினால், விலை தான் அதிகம். ம் ..

  2. Vathsala December 12, 2016 at 4:17 PM Reply

    Marakka mudiyatha maaberum manithar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s