10-என்னை நான் சந்தித்தேன் – ராஜேஷ் குமார்


–நன்றி கவிஞர் ஏகலைவன்

One thought on “10-என்னை நான் சந்தித்தேன் – ராஜேஷ் குமார்

  1. S. Prem Kumar. October 14, 2015 at 2:32 PM Reply

    So nice and very interesting. Prem Kumar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s