ஸ்ரீ அன்னை அருள் மொழிகள்!


நீ எதைச் செய்தாலும் எப்போதும் இறைவனை நினைவில் கொள்

அச்சமுற்றுக் கலக்கமுடன் உன் வருங்காலத்தை எதிர் நோக்காதே.

நீ எப்படி இருந்தாய் என்பதை நினைத்துக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்காதே! எப்படி இருக்க விரும்புகிறாய் என்பதை மட்டும் நினை. நீ நிச்சயம் முன்னேறுவாய்.

நீ பிறருடைய விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடாது இருப்பாயானால் அதுவே நீ உனக்குச் செய்து கொள்ளும் மிகப்பெரிய சேவையாகும்.

இறையுணர்வு நம்முடைய ஒரே வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும்.

****

The 135th birth anniversary of Mother was celebrated on February 21

Advertisements

One thought on “ஸ்ரீ அன்னை அருள் மொழிகள்!

  1. அனைத்தும் அருமை… உண்மை…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s