ஆசிரமத்தை நிறுவ இடம் நிர்ணயித்தல் — M.P.Pandit


mother-sitting

யாரோ ஒருவர் ஸ்ரீ அன்னையிடம் ஆசிரமத்தை நிறுவ ஏன் பாண்டிச்சேரி போன்ற வெப்பமான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார்.  அதற்கு ஸ்ரீ அன்னை,  “ஸ்ரீ அரவிந்தர் கடலை உகந்ததாகக் கருதினார்.  அதனால் கடற்கரையைத் தேர்ந்தெடுத்தார்.  முடிவு என்னிடம் விடப்பட்டிருந்தால்  நான் மலைப் பிரதேசத்தைத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பேன்” என்று கூறினார்.

Tamil Translation by R. Srinivasagopalan of
SIDELIGHTS ON THE MOTHER by M. P. Pandit

About the Author:

https://i0.wp.com/www.infobuddhism.com/infobuddhism/panditmp.png

Sri M. P. Pandit served as the personal secretary to the Mother at the Sri Aurobindo Ashram, and the Mother became the entire focus of his life. He studied the classical scriptures and living spiritual traditions of India, following in the footsteps of Sri Aurobindo and Sri T.V. Kapali Sastry.

His writing career spanned six decades, publishing over 150 books and many articles on subjects as diverse as philosophy, spirituality, social and political thought, science, religion, mysticism and the classical texts themselves. At the same time he became a commentator on the teachings whose powerful insights went right to depths and essence of the meaning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s