அருணாசல அஷ்டகம் – பகவான் ரமண மகரிஷி


அறிவறு கிரியென அமர்தரும் அம்மா
அதிசயம் இதன் செயல் அறிவரிது ஆர்க்கும்
அறிவறு சிறுவயது அதுமுதல் அருணா
சலம் மிகப் பெரிது என அறிவின் இலங்க
அறிகிலன் அதன் பொருள் அது திருவண்ணா
மலையென, ஒருவரால் அறிவுறப் பெற்றும்
அறிவினை மருளுறுத்து அருகினில் ஈர்க்க
அருகுறும் அமயம் இது அசலமாக் கண்டேன்
ஜடப்பொருளான குன்றாக அது நிற்கிறது. ஆச்சரியமான அதன் செயலை அறிவது யாருக்கும் அரிது. எனது அறியாப்பருவம் முதலே அருணாசலம் ஏதோ மிகப் பெரியது என்பதை அறிந்தாலும், அதன் இயல்பு எனக்குத் தெளிவாகவில்லை. ஒருவர் ‘அதுதான் திருவண்ணாமலை’ என்று கூறியதும் அது என் அறிவை மயக்கித் தன்னருகில் இழுத்தபோதுதான் இதன் இயல்பை அசைவிலாது தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டேன்.

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா!

***

ரமண சரிதம் – மதுரபாரதி

ரமணரின் வாழ்க்கை, அவரது பக்தர்களுக்குச் சிலிர்ப்பூட்டிக்கூடியுது. நுணுக்கமாக அவரது தத்துவங்களோடு இணைத்து ஆய்வு செய்து அலச விரும்புவோருக்கு வியப்பூட்டக்கூடியது. புரிந்துகொள்ள முடியாத புதிர்மூட்டை இல்லை அவர். மாறாக, தம் வாழ்க்கைக்கும், வெளிப்படுத்திய பேருண்மைகளுக்குமான இடைவெளிகளை அறவே களைந்தவர்.

இந்தியத் தத்துவஞானிகள் வரிசையில், ரமணரை முதலில் நிறுத்துவதற்குப் பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு. அவற்றை, அவரது வாழ்க்கை உதாரணங்கள் மூலமாகவே சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுகிறது இந்நூல்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s